algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van VOF De Kleurde Kaars

Artikel 1: Wie zijn wij?

 1. VOF De Gekleurde Kaars is gevestigd in Amsterdam, aan de Bos en lommerweg 44-1, 1055 EB, (KvK nummer: 86418165, Btw-identificatienummer: NL863960650B01) en zal hierna ook worden aangeduid als “DGK” of “wij”.
 2. DGK verkoopt en levert kaarsen en aanverwante artikelen op basis van verschillende soorten abonnementen.
 3. Ook verkoopt DKG losse kaarsen, aanverwante artikelen en giftcards en biedt zij kortingscodes aan.

Artikel 2: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden van DGK worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2.  
  1. Abonnement: een Overeenkomst tussen DGK en de Klant voor het gedurende het aantal overeengekomen of onbepaald aantal periodes leveren door DGK van één of meer al dan niet verschillende soorten pakketten van kaarsen, en eventuele bijbehorende producten of diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
  2. Eenmalige Bestelling: de Overeenkomst waarbij DGK de Klant, dan wel namens de Klant aan een door Klant aangewezen ander eenmalig een product levert;
  3. Klant: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met DGK een Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna ook wel “je of “jij” genoemd”;
  4. Overeenkomst: iedere door de Klant aanvaarde van DGK afkomstige offerte of aanbod, iedere bestelling die een Klant bij DGK plaatst, of iedere andere Overeenkomst tussen de Klant en DGK;
  5. Persoonsgegevens: alle Persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op je en noodzakelijk zijn voor het nakomen van de Overeenkomst, met inbegrip van betalingsgegevens en contactgegevens zoals emailadres;
  6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
  7. Website: de Website www.degekleurdekaars.nl of andere Website via welke DGK haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de Klant.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Op alle Overeenkomsten die DGK sluit met Klanten, en op alle diensten en/of producten van DGK die de Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. De Klant wordt hierna ook wel “je” of “je/jij” genoemd. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van DGK, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met hoofdletters geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 4: Een overeenkomst aangaan met DGK

 1. Een Overeenkomst aangaan met DGK geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen DGK en jou komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement of een Eenmalige Bestelling, tot stand via de Website op het moment dat je kenbaar maakt een aanbieding of offerte van DGK te aanvaarden.
 2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen moet je woonachtig zijn in Nederland. Ook Eenmalige Bestellingen kunnen in heel Nederland worden bezorgd.

Artikel 5: DGK-giftcard

 1. De DGK-giftcard is 24 maanden geldig vanaf het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website en op elk moment inwisselbaar voor producten uit het assortiment van DGK.
 2. De DGK-giftcard is niet inwisselbaar voor een abonnement of contant geld.
 3. Krediet of kortingscodes kunnen niet worden gebruikt om giftcards te kopen.

Artikel 6: Jouw verplichtingen

 1. Alle informatie die je op enig moment aan DGK opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. DGK is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart DGK tegen eventuele aanspraken van derden.
 2. Je dient voor ingebruikname de door DGK geleverde producten te controleren op onvolkomenheden

Artikel 7: Prijs

 1. Je bent de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten. Alle prijzen zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. DGK behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, waarbij DGK je uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
 3. Je zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat je enige vergoeding verschuldigd bent voor niet geleverde producten.
 4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 8: Betaling

 1. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door DGK op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. In geval je gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft je aan de op de Website vermelde payment serviceprovider toestemming om namens DGK door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen per van toepassing zijnde periode van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling. Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kan de levering nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal DGK nogmaals de betaling uitvoeren. DGK behoudt zich het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.
 4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is DGK gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval je na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is DGK gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van DGK voor jou op te schorten. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso komen in dat geval voor jouw rekening.
 5. Facturen en betalingsherinneringen worden door DGK uitsluitend elektronisch aan je gestuurd. Hierbij zijn de door jou verstrekte Persoonsgegevens leidend.
 6. Als je een account aanmaakt en jouw betalingsgegevens invoert, worden jouw gegevens veilig opgeslagen door payment serviceprovider, zodat je bij toekomstige bezoeken kunt afrekenen zonder jouw betalingsgegevens opnieuw in te voeren. Wij bewaren of hebben nooit toegang tot jouw betalingsgegevens.
 7. Het door DGK te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door DGK te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

Artikel 9: Kortingscodes

 1. DGK-kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is je niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor jou onbekende derden.
 2. Het is je niet toegestaan om de naam en het logo DGK en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.
 3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. DGK behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 4. DGK-kortingscodes hebben een maximale geldigheidsduur van 24 maanden van het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website.

Artikel 10: Pauzeren, opzeggen of wijzigen van je abonnement

 1. Je bent gerechtigd om conform de regeling en instructies zoals uiteengezet op de Website, schriftelijk of overige door DGK ondersteunde communicatiekanalen de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te pauzeren (waarmee wordt bedoeld het bezorgen van de overeengekomen product(en) tijdelijk uit te stellen), te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen.
 2. Voor bezorgingen die gepland staan hanteert DGK uiterlijk 3 werkdagen voor de bezorgdag als moment waarbinnen DGK de in artikel 10.1 (pauzeren, wijzigen of opzeggen) of artikel 12.1 (herroeping) bedoelde wijziging of mededeling van je moet hebben ontvangen en bevestigd.

Artikel 11: Levering, levertijd en uitvoering

 1. DGK bezorgt overal in Nederland, streeft er naar binnen 2 dagen te bezorgen en maakt daarbij gebruik van de bezorgdiensten van DHL.
 2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door je opgegeven adres.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DGK tot het moment van bezorging.

Artikel 12: Herroepingsrecht en retourneren

 1. In geval van een Abonnement heb je het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste kaarsen, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde kaarsen.
 2. Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van Eenmalige Bestellingen, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit product te herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.
 3. Voor het herroepen van de Overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier dat te vinden is in Bijlage I (Modelformulier voor herroeping) van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier maar je bent hiertoe niet verplicht.
 4. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Je zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of je een product wenst te behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan DGK retourneren.
 5. Indien je producten die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds hebt betaald, zal DGK de betaling nadat de producten retour zijn ontvangen, of nadat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt, onverwijld aan jou terugbetalen.

Artikel 13: Privacy

 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van jou. DGK hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die je daarbij hebt, zie verder ons Privacy Statement zoals opgenomen op de Website

Artikel 14: Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan is DGK niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zaakschade, indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product, inclusief het in gebruik nemen daarvan. Voor het overige is DGK slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming tot maximaal het bedrag dat DGK tot het moment van het ontstaan van de schade van jou conform de Overeenkomst in totaal heeft ontvangen.
 2. DGK staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat DGK er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de bedenktijd, als een behandeling van dat product door jou verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 4. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
 5. DGK is wettelijk verplicht je eraan te herinneren dat je er recht op hebt dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.
 6. Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. DGK is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is DGK aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.
 7. DGK is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij DGK of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, pandemieën, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan DGK gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst
 8. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die DGK voor de uitvoering van een Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie DGK of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Artikel 15: Wijziging van deze voorwaarden

 1. Onverlet het gestelde in artikel 7.2 (prijswijzigingen), behoudt DGK zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal je over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
 2. Indien de in artikel 15.1 (wijziging van voorwaarden) bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door DGK toegezegde prestatie inhoudt, zal je gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens jou effect verkrijgt. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde Voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw Overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw Overeenkomst kan opzeggen via jouw account of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website, met inachtname van de deadline voor wijzigingen, pauzeren, opzeggen en herroepen van artikel 10 (deadline wijzigen, pauzeren, opzeggen en herroepen). Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.
 3. We raden je aan om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat je op de hoogte bent is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

Artikel 16: Ontbinding

 1. Indien je jouw verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is DGK gerechtigd om je middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door DGK gestelde termijn alsnog aan jouw verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
 2. DGK behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op je te verhalen.

Artikel 17: Overige bepalingen

 1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door jou slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door DGK uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 2. Andere algemene Voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst DGK de toepasselijkheid van algemene (inkoop)Voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de hand.
 3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele- eigendomsrechten van DGK ten gunste van jou te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. DGK behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
 4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door jou niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DGK.
 5. DGK is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Je stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Wij adviseren je om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door met ons contact op te nemen. Als hiermee jouw klacht niet wordt opgelost, kan je je klacht uploaden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr.
 2. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen DGK en de Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.

VOF De Gekleurde Kaars – Juli 2022

Bijlage 1 – modelformulier voor herroeping

Met onderstaand formulier geef je aan dat je de overeenkomst met DGK wilt ontbinden. We verzoeken je onderstaand formulier in te vullen en te ondertekenen. Producten kun je op eigen kosten terugsturen naar:

VOF De Gekleurde Kaars
Bos en lommerweg 44-1
1055 EB Amsterdam

Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van het volgende product ontbind:

Het betalingskenmerk kun je vinden op jouw bankafschrift bij de afschrijving van DGK of via jouw digitale bankieromgeving van jouw eigen bank.